Stuttgart

Ausfluch Stuttgart 2023

Gespeichert von Carine am Fr, 03/10/2023 - 15:21

2016 war eise lëschte gréisseren Ausfluch an sou ass et héich Zäit gi fir erëm eng Kéier ee ganze Weekend mat gudder Stëmmung zesummen ze verbrénen. De 7. Januar si mir zu 26 mat Voyage Unsen Richtung Stuttgart gefuer. Do ukomm war Fräizäit ugesot fir Shopping, Iessen, Drénken asw.